Användandet av landskapsanalyser i kommunala planeringsinsatser för vindkraft : en studie av planeringsstödet för vindkraft 2007-2010 med utgångspunkt i den europeiska landskapskonventionen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: I januari 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen och förband sig därigenom att med sitt rättssystem och sin administration leva upp till dess värden. Konventionen trädde i kraft den 1:a maj 2011 i Sverige. Vissa av konventionens nyckelmeningar berör landskapsanalysen som verktyg och manar samtidigt till en beskrivning som grundar sig i allmänhetens perception av landskapen. Föreliggande rapport är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ studie. I den kvantitativa studien har 348 planeringsunderlag från 176 av Sveriges 290 kommuner och 13 av Sveriges 21 länsstyrelser genomsökts efter sökord. Dessa sökord har valts ut för att representera de aspekter av den europeiska landskapskonventionen som jag menar är av stor vikt vid uppförandet av landskapsanalyser. Totalt har 204 kommuner och 13 länsstyrelser beviljats stöd till planeringsinsatser för vindkraft av Boverket (Boverket, 2012b). Den statistiska sammanfattningen av den kvantitativa studien pekar på i vilken utsträckning planeringsunderlagen tagit upp dessa grundtankar, samt en förändring över tid. I den kvalitativa studien diskuteras hur landskapsanalyser kan användas i fortsatt kommunalt planeringsarbete för att implementera den europeiska landskapskonventionen samt vilka fördelar och nackdelar som kan komma av en sådan. Rapporten visar på hur vindbruksplaner har arbetat med frågor som berör en implementering av den europeiska landskapskonventionen och visar på vad det kan innebära att arbeta med demokratisk planering i en kontext av landskapsanalyser för vindkraft. En diskussion förs även kring hur landskapskonventionen lyfter upp brukarmedverkan samt hur detta kan få implikationer för landskapsanalyser. Sammanfattningsvis visade min undersökning på en stor variation i underlaget och att medvetenheten kring den europeiska landskapskonventionen så väl som arbetet med att ta med värderingarna i den i planprocessen verkar ha ökat med tiden och antalet vindbruksplaner. Den visar även på exempel på hur man har arbetat med demokratisk planering på olika sätt i Sveriges kommuner och landsting.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)