Hjälp som stjälper? : En uppsats om utvecklingsbistånd och biståndsberoende

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar problematiken förknippad med givande och mottagande av utvecklingsbistånd. En negativ konsekvens som kan uppstå av utvecklingsbistånd är biståndsberoende. Med det menas oftast att mottagarna blir beroende av givarnas medel och därmed är de fast i en ond cirkel då de blir fortsatt beroende av en utomstående part. Jag kommer dock belysa att myntet har två sidor, även givarna blir beroende men i det här fallet av att ge bistånd. Att givarna blir biståndsberoende har att göra med att biståndet har utvecklats till en industri där många människor är beroende av dess fortlevnad för att säkra intressen och sin försörjning. De inbyggda faktorerna i utvecklingsbiståndet är mycket komplicerade och att vara givare eller mottagare innefattar så mycket mer än att ”bara” vara givare eller mottagare. Den här studien syftar till att förstå hur det kommer sig att länder söder om Sahara som låg i topplistan på biståndsmottagare för 30 år sedan än idag finns kvar på samma lista. Uppsatsen behandlar frågorna: Hur påverkas utvecklingsprocesserna i länderna söder om Sahara av utvecklingsbistånd? Kan utvecklingsbistånd leda till oanade och rent av negativa konsekvenser och vilka är då dessa? Och vidare, vad har givarna för intresse av att ge bistånd?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)