Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. Syftet med detta examensarbete är att undersöka förbättringsmöjligheter och åtgärder kopplade till VVS-system för att nå energimålet. Arbetet har utförts på förvaltningsområdet Campus Solna som har ett specialavtal med Stockholm Exergi för fjärrvärme och fjärrkyla. Specialavtalet är utformat med fördelaktiga tariffer vid hög nyttjandegrad, ett exempel är kompensation vid användning av fjärrkyla under vinterperioden men det föreligger tilläggsavgifter vid underutnyttjad leverans. Detta sätter begränsningar i vilka typer av besparingsåtgärder som kan utföras med positivt ekonomiskt resultat samt minskad andel inköpt energi. De besparingsåtgärder som har valts för beräkningar är två typer av värmepumpslösningar och ett byte till effektivare värmeåtervinningsbatterier. Beräkningarna har utförts med hänsyn till gällande avtal och därefter jämförts mot ett annat befintligt standardavtal inom Akademiska Hus för att undersöka om förvaltningsområdet Campus Solna skulle gynnas av en annan avtalsform. Nyttjandetiden för fjärrvärme och fjärrkyla är ett förhållande mellan energi och effekt visar resultatet att de åtgärder där den procentuella andelen mellan energi- och effektbesparing är ungefär lika stor finns största ekonomiska lönsamheten. Resultatet efter utförda beräkningar visar att de två typerna av värmepumpslösningar ger stora besparingar i inköpt energi men i förhållande till effektbesparingarna generar detta tilläggsavgifter och en ekonomisk förlust. Vid jämförelse mot standardavtalet utan tilläggsavgifter sparas en stor andel inköpt energi och den potentiella ekonomiska besparingen ökar. Dock, visade det sig vid en totalkostnadsanalys att den årliga kostnaden för värmepumpslösningen med standardavtalet blir lika stor som kostnaden med det befintliga avtalet utan någon åtgärd och detta på grund av att tarifferna för inköpt fjärrvärme och fjärrkyla är högre. Värmeåtervinningsbatterierna har ett bättre förhållande mellan energi- och effektbesparing vilket resulterar i en ekonomisk vinst även vid gällande avtal. Eftersom återvinning av värme minskar andelen förbrukad energi är det även positivt ur en miljö- och hållbarhetssynpunkt. Slutsatsen är att om det befintliga avtalet fortsätter att nyttjas måste åtgärder som skapar ett bra förhållande mellan energi- och effektbesparing hittas. Alternativet är att försöka förhandla fram ett nytt avtal när gällande specialavtal löper ut för att göra åtgärder som värmepumpar lönsamma. Utöver ovannämnda undersökning har arbetsmetoderna för energibesparingar på Akademiska Hus undersökts genom kvalitativa intervjuer där syftet var att belysa hur nuvarande samarbete ser ut mellan de olika yrkesrollerna samt om det finns en tydlig strategi för hur energimålet ska nås. En slutsats efter utförda intervjuer är att det upplevs att det finns för lite tid att genomföra ett energiarbete. Bakomliggande orsak till detta anses vara att det skulle behövas en bättre arbetsmetodik, tydligare struktur för arbetsfördelning samt mer resurser i form av en dedikerad arbetsgrupp som jobbar operativt med energifrågan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)