Navigationens betydelse för responsiva webbplatser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Adam Hartsner; Oliver Mathisson; [2015]

Nyckelord: mobila; enheter; telefon; navigation; meny;

Sammanfattning: Svenskar besöker allt större utsträckning webben via mobila enheter som smartphones ochtablets. Shopping och sociala medier är två exempel på saker många svenskar gör dagligen.En aspekt som påverkar hur man upplever en webbplats och som påverkar huruvida viär benägna att återbesöka webbplatsen är dess navigation. Vid en snabb genomgång avde hundra mest besökta sidorna på internet syns tydligt att navigationen mest frekventplaceras överst på sidan. Denna position har visat sig svår att nå då man är i rörelse ochenbart kan undvara en hand för att navigera.Denna studie syftar till att ta reda på ifall navigationen kan placeras i botten av webbplatsenför att tillåta e ektivare navigation vid användning med en hand. Vi valde attplacera navigation nummer två i botten på webbplatsen, i en av skärmens mest lättillgängligazoner till skillnad från den övre positionen som be nner sig i en mer otillgänglig zon. Ivår studie deltog sammanlagt tretton deltagare vilka utförde ett test för varje navigation,sammanlagt 26 stycken test. Utöver att mäta tid för varje utfört test samlade vi in varjetestpersons subjektiva åsikt om varje position samt deras tidigare vana av smartphones.Testerna utfördes på en enhet vars display utgör fem tum.Resultatet av vår studie visar att navigationen placerad på webbplatsens botten varmest e ektiv med avseende på tid. Vid sammanställning av testpersonernas åsikter framgårdet även att en stor andel av deltagarna föredrog den nedre positionen. Vi förespråkar därförför den nedre positionen vid display-storlekar på fem tum eller större. Denna studie syftartill att ta reda på ifall navigationen kan placeras i botten av webbplatsen för att tillåtae ektivare navigation vid användning med en hand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)