Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande central venkateter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Centrala venkatetrar (CVK) används både inom slutenvården och öppenvården, dock är användandet ej riskfritt. År 2018 var 12,9 % av de vårdrelaterade infektionerna i Sverige relaterade till centrala venkatetrar. Genom att följa evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK, sänks incidensen av dessa infektioner. Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK. Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar som visade att sjuksköterskans följsamhet påverkades av såväl resurser som begränsningar. Återkommande utbildning, skriftlig och muntlig återkoppling samt lättillgängligt material kunde öka följsamheten, medan brist på kunskap samt akuta situationer kunde minska sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)