NÖJESLÄSNING HOS TALBOKSANVÄNDARE : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka och analysera nöjesläsning hos vuxna talboksanvändare. Genom semistrukturerade intervjuer har empiri kring sökstrategier vid litteraturval för nöjesläsning, medieplattformar och övrig teknik som används iläsningen, samt beskrivningar av läsupplevelser samlats in och analyserats. Identiteten som talboksläsare är viktig för respondenterna, det är genom denna de bygger upp sociala nätverk online och läsningen blir ett sätt att lindra ensamhet och ångest. De tekniska hjälpmedel som används bidrar till den känsla av kontroll och självständighet som möjligheten att ladda ner talböcker från onlinekatalogen Legimus bidragit till. De teknikproblem som uppstår relativt ofta förtar inte från det höga värde talboksläsarna tillsätter Legimus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)