Intentionen om en skola för alla - En jämförande studie, ur ett ADH/DAMP-perspektiv

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Madeleine Ehlers; Natalia Salsamendi; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningSyfteVårt syfte är att jämföra idealet "en skola för alla" med verklighetens skola ur ett ADHD/DAMP-perspektiv.Detta för att undersöka om ADHD/DAMP-undervisningen, så som den utformas av medicinsk expertis, hamnar ikonflikt med tanken om "en skola för alla".FrågeställningarVad menas med en skola för alla? Vad säger medicinsk expertis om den pedagogiska utformningen för barn medADHD/DAMP? Hur ser den pedagogiska verksamheten ut i verkligheten för elever med ADHD/DAMP?Metod och materialFör att besvara våra frågeställningar har vi gjort en litteraturstudie, samt genomfört tre stycken kvalitativalärarintervjuer med hjälp av bandspelare. Litteraturen har sedan jämförts med våra intervjusvar för att på så sättkomma fram till ett resultat.ResultatEn skola för alla är ett stort ämne med mycket tolkningsutrymme, men i praktiken är det en idè om att man i såhög grad som möjligt ska ge alla elever en meningsfull undervisning inom klassens ram. Detta skaparförutsättningar för att umgås, känna respekt och förståelse för dem som på olika sätt är annorlunda. Vårundersökning visar dock att den medicinska expertisen har ett inflytande på undervisningen i dagens skola. Demedicinska experterna förespråkar, i konflikt med tanken om en skola för alla, enskild undervisning ochstimulusfattig miljö. Enskild undervisning för elever med ADHD/DAMP förekommer ute i verksamheten ochdet är inte enbart för elevens bästa man ser, utan man ser även att det är för att hela gruppen ska få lugn och ro.Uppsatsen ger inget generaliserbart resultat utan kan endast gälla för dessa enskilda personer och situationer.Betydelse för läraryrketI vår framtida yrkesutövning ska vi enligt läroplanen se till varje enskild individs bästa och till derasförutsättningar och tidigare erfarenheter. Då gäller det att ta ställning till vad som är bäst för just den elev ochden grupp man för tillfället arbetar med. Med en utökad kunskap om ADHD/DAMP-problematiken och en skolaför alla tror vi att detta kan underlättas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)