GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Studien kopplar införandet av ett nytt självgående förbandsknutet bataljonsartilleri vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90 till teknisk tjänst. Studien tar en militärteknisk ansats då teknisk tjänst historiskt sett ofta blir förbisett i militära sammanhang. GRKPBV 90 bygger på en idé om ett självgående bataljonsbatteri som var på tal redan under 1990-talet vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90120, men som ej förverkligades. Tidigare studier har visat att det kan finnas viss problematik vid införande av tekniska system med avseende på exempelvis teknisk tjänst. Det nya tekniska systemet GRKPBV 90 som ska införas i försvarsmakten kan bli komplext och kan ge en påverkan på militär verksamhet och i synnerhet teknisk tjänst. Studien kopplar den militära nyttan som är central i militär verksamhet till ett införande av ett nytt militärt tekniskt system och den tekniska tjänsten. Syfte: Studiens syfte är att utforska hur införandet av ett nytt tekniskt system, i detta fall GRKPBV 90, kan påverkar den tekniska tjänsten hos ett mekaniserat förband samt hur det kan påverka tillgängligheten av indirekt eldförmåga. Frågeställning: Hur påverkar införandet av GRKPBV 90 den tekniska tjänsten vid ett svensk mekaniserat förband? Metod: För att svara på den frågeställning som ställs nyttjar studien en kvalitativ metod i form av en fallstudie med innehållande litteraturstudie samt intervjuer. Resultat: Studien pekar på att införandets påverkan på den tekniska tjänsten för de mekaniserade förbanden kan komma att vara liten med avseende på struktur och utbildning. Anledningen till detta är GRKPBV 90 militära lämplighet, det vill säga systemets militära nytta. Den tekniska tjänsten kan dock blir mer belastad med avseende av att fler vagnar kan innebära fler mekaniker, verktygssatser och reservdelar. Sammantaget kan detta påverka den tekniska tillgängligheten på GRKPBV 90 och i sin tur tillgängligheten av indirekt eldförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)