Har ketamin effekt mot terapiresistent depression?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Depression är ett syndrom som drabbar mer än 300 miljoner människor i världen. Tillståndet förekommer i individuella variationer men vanliga symtom är nedstämdhet, energiförlust, störningar av sömn och aptit samt känslor av skuld och skam. En svår depression kan innebära lidande och stor funktionsförlust för den drabbade. Idag används både psykologisk och farmakologisk behandling, men det finns en problematik kring att det kan dröja veckor eller månader innan klinisk effekt ses av antidepressiva läkemedel. Därutöver blir en tredjedel av patienterna inte tillräckligt hjälpta av den behandling som finns att tillgå. Detta brukar kallas terapiresistent depression (TRD) och är för närvarande svårbehandat. Ketamin är ett narkotikaklassat läkemedel som används för induktion och underhåll av anestesi men som även förekommer som missbruksdrog. Fynd har visat att engångstillförsel av ketamin eventuellt kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med TRD. Ketamin är för närvarande inte godkänt för indikationen depression i Sverige. Syftet med denna litteraturstudie var att utvärdera om ketamin har effekt mot TRD. Fem randomiserade kontrollerade studier som hämtats ur databasen PubMed användes. I tre studier undersöktes intravenös tillförsel av ketamin varav en gav upprepade doser, en studie undersökte intravenöst esketamin i varierande doser och en studie undersökte effekten av intranasalt ketamin. Sammantaget visar resultatet att ketamin har effekt mot terapiresistent depression. Efter 24 timmar kunde statistiskt signifikanta skillnader avseende depressionens svårighetsgrad observeras hos de som fått ketamin jämfört med placebo (p <0,05). Ketamin gav 7–16 poängs större reduktion av depressiva symtom än placebo enligt använd skattningsskala, vilket motsvarade en genomsnittlig förändring från svår/medelsvår depression till mild depression. Resultatet visade även statistiskt signifikanta skillnader avseende behandlingsrespons (minst 50 % reduktion av symtompoäng på använd skattningsskala) efter 24 timmar (p <0,05). Andelen patienter med respons varierade mellan 44–71 % jämfört med 0–6 % för placebo och 28 % för aktiv placebo (midazolam). Även om resultatet från aktuella studier verkar lovande för ketamin som antidepressiv behandling krävs ytterligare studier på långtidseffekter och säkerhet vid upprepad tillförsel i en större studiepopulation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)