Digitala attraktioner – en studie av specialeffektens konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Syftet är att utreda om specialeffekternas utveckling har tagit filmen tillbaka till ett stadium av attraktionsfilm. Genom vetenskapliga verk och digitala källor har jag samlat relevant information för att underbygga min tes. Detta följs upp av en fallstudie som innehåller en jämförelse av användningen av specialeffekter i två olika filmer. Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Tom Gunnings begrepp ”Cinema of Attractions” samt modernare tolkningar av det samma. Uppsatsen visar hur specialeffektens utveckling tillsammans med andra faktorer i samhället har förändrat åskådarens förhållande till det som upplevs som spektakulärt på filmduken, vilket har fört med sig konsekvenser för filmens narrativa struktur och utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)