Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. När förståelsehorisonter skiljer sig mellan vårdnadshavare, elever och pedagoger påverkas möjligheten till att lösa konflikter som sker online då samsynen brister. Alla konflikter går inte att lösa, däremot, kan vi arbeta med att förebygga att liknande situationer uppstår igen genom ett interkulturellt och empatiskt förhållningssätt, även att bjuda in elever i lärprocesser med utgångspunkt i deras intresse för att våra förståelsehorisonter ska närma sig varandra. I våra två gestaltningar får ni följa med in i två olika konfliktsituationer som har startats mellan elever online.I Angelica W:s gestaltning startar en konflikt i spelet Minecraft där en elev får sin värld förstörd av kamrat. Händelsen leder till att eleven brottar ner sin kamrat. Angelica W för samtal med eleverna, läraren och vårdnadshavare där förståelsen krockar när det kommer till spelandet. I Angelica O:s gestaltning har konflikter eskalerat under en längre tid mellan elever i chatten WhatsApp och offline. Berättelsen fokuserar på en konflikt där en elev utesluter en annan elev och skickar kränkande meddelanden. Vi har valt essäskrivande som forskningsmetod och där undersökningen och denhermeneutiska analysen av våra handlingar utgår från en svårbedömd handlingssituation. Den veten-skapliga essän syftar till att pröva och tänka högt i skriftlig form. Prövande i att utforska och reflektera över vårt agerande i de olika situationerna som vi har hamnat i vår yrkespraktik.Uppsatsen har en utgångspunkt i Hans-Georg Gadamers teorier om förståelsehorisonter och fördomar. Vi har till stor del även använt oss av Jonna Hjertström Lappalainen och hennes texter som har en tydlig grund i reflektionens värde samt Elza Dunkel, som är docent i pedagogiskt arbete och hennes arbete kring barns och ungas nätanvändning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)