Integration i Sverige, nycklar till dörrar utan lås? : en kritisk och reviderande analys av begreppet integration

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Föreliggande arbete innehåller en begreppsanalys av det officiella begreppet integration och syftar till att undersöka vad det finns för problematik med den vedertagna förståelsen av integration i Sverige, och hur begreppets innebörd lämpligen kan revideras för att bättre uttrycka integrationspolitikens utmaningar. Utgångspunkten är den att i begreppet integration, och förståelsen av detsamma, ligger både integrationens problem, men också dess potentiella lösning. Undersökningen görs från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att hur vi använder begrepp och vad vi lägger i dem i sig har politiska och samhälleliga konsekvenser. För att kunna utföra detta analyseras den svenska proposition som introducerade integrationsbegreppet, och med utgångspunkt ur den problematik som denna förståelse visar på teoretiseras en ny innebörd av begreppet integration fram, genom en analytisk form av begreppsanalys. Den analytiska begrepps-analysen tar avstamp ur teorier om demokratiskt jämlikhet, social rättvisa och intersektionalitet. Resultatet visar på en vedertagen förståelse av integration som dras med en fokus på den som ska ”integreras”, och en förenklad förståelse av diskriminering, där endast diskriminering på basis av kultur eller etnicitet adresseras, samtidigt som diskriminering inte kopplas samman med samhälleliga institutioner och sociala hierarkier. Därför riktar den analytiska och reviderande begreppsanalysen in sig på en nyförståelse av integration som adresserar ojämlika maktrelationer och diskriminerande institutioner och strukturer, med ett intersektionellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)