Den fysiska lärmiljön på förskolan : Vilka didaktiska val gör förskollärare vid planering och utformning av förskolans fysiska lärmiljö?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Följande examensarbete handlar om förskolans fysiska lärmiljö utifrån ett förskollärarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare resonerar när de planerar och konstruerar den fysiska lärmiljön på avdelningen samt hur barnen ges inflytande i denna process. För att undersöka detta område har vi ställt följande frågeställningar: Vilka didaktiska val beskriver förskollärare ligger till grund när de planerar och konstruerar den fysiska lärmiljön på avdelningen för att främja barns utveckling och lärande? Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att ge barnen inflytande i den fysiska lärmiljöns utformning? Vilka hinder upplever förskollärare att det finns i arbetet med att utforma den fysiska lärmiljön? Vårt examensarbete är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och samtalspromenader som datainsamlingsmetod. Respondenterna i studien är verksamma förskollärare på förskolor med olika pedagogiska inriktningar, en Reggio Emilia förskola, en Montessoriförskola samt en ”traditionell” förskola, vilket vi benämner en förskola utan specifik inriktning i vår studie. Studiens teoretiska utgångspunkter är didaktiskt teori och sociokulturell teori. I vårt resultat framgår det att förskollärarna i studien har ett flertal tankar när de planerar och konstruerar den fysiska lärmiljön på förskolans avdelning. Det vi kan se är att förskollärarna har en tanke kring vilka möbler och artefakter som finns tillgängliga, att de har läroplanens strävansmål i tankarna när de utformar miljön samt att de är lyhörda för vad barnen uttrycker för behov och intressen. I vårt resultat nämns ett fåtal hinder som kan begränsa förskollärarnas arbete med den fysiska lärmiljön. Förskollärarna i studien lyfter faktorer såsom lokalernas ålder och utformning samt förskolans ekonomi som faktorer som kan begränsa arbetet med den fysiska lärmiljön. Förskollärarna i studien ger barnen inflytande genom att göra dem delaktiga i de val som rör den fysiska lärmiljön samt låter barnens intressen styra vilka föremål och stationer som finns tillgängliga i barnens lärmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)