Omvårdnad vid gynekologisk cancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Anderson, P & Sinclair, F. Omvårdnad vid gynekologisk cancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 3000 kvinnor i gynekologiska cancersjukdomar i Sverige. Detta omfattar maligna sjukdomar i ovarier, uterus, endometriet, cervix, och äggledare. Kvinnor i alla åldrar och livsfaser insjuknar i sjukdomar som på olika sätt och beroende på vilken livssituation kvinnan befinner sig i, påverkar henne. Sjukdomarna har olika prognos, symtom och behandling och medför således olika behov av omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa kvinnors erfarenheter av omvårdnad vid gynekologisk cancer. Metod: Litteraturstudier genomfördes med sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO, 13 kvalitativa artiklar valdes ut och sammanställdes i resultatet genom innehållsanalys där texterna lästes upprepade gånger, meningsbärande och återkommande delar valdes ut, tolkades och sammanställdes i gemensamma teman. Resultat: Ett huvudtema identifierades under analysens gång; Att bli sedd. Detta konkretiserades i tre teman; Kommunikation, Tillgänglighet och Tillit med totalt fem subteman. Konklusion: Gynekologisk cancer berör de kvinnor som insjuknar på olika sätt, bland annat beroende på vilken livsfas de befinner sig i. Kvinnor som insjuknar i gynekologisk cancersjukdom har en önskan om att ses som en individ och har olika behov av stöd och omvårdnad. Att bli sedd var ett genomgående tema som framkom i litteraturstudierna. Personcentrerad omvårdnad bör vara ett ledord i omvårdnad av gynekologiska cancersjukdomar. Nyckelord: gynekologisk cancer, omvårdnad, personcentrerad vård, sjuksköterska, upplevelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)