Slutdestination: HBTQ-personers inkludering och representation i reklam : En kvalitativ fallstudie om HBTQ-personers uppfattning om normbrytande reklam och sin inkludering i media

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Reklam och media har en stor påverkan på samhället och består ofta av homogena och stereotypa representationer av människor. Syftet med studien är att undersöka HBTQ-personers uppfattning och åsikter om normbrytande reklam och deras representation i media. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer i form av respondentintervjuer och en informantintervju. Huvudresultatet är att uppfattningen om normbrytande reklam skiljer sig bland respondenterna då några är positivt inställa medan andra ställer sig negativt till den typen av reklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)