Kan mindfulness som behandlingsmetod minska depressiva symtom?

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en sjukdom som tenderar att bli allt vanligare bland befolkningen,inte minst hos unga individer. Det är en sjukdom som inte bara orsakar ett psykiskt lidandeför den drabbade utan det kan även leda till somatiska sjukdomar vilket ökar risken för dendrabbade att dö i förtid. De vanligaste behandlingssätten som rekommenderas i dagenssjukvård är läkemedelsbehandling, psykoterapi samt elektrokonvulsiv behandling (ECT).Mindfulness, så som Mindfulness Based Cognitive Therapy och Mindfulness Based StressReduction, är behandlingsformer som det forskats allt mer om och som från början ärframtagna för att förebygga återfall i depression och för att behandla stress. Syfte: Syftet meddenna litteraturöversikt är att undersöka om mindfulness som behandlingsmetod även kanminska depressiva symtom. Metod: För att kunna svara på syftet gjordes en litteraturöversiktdär resultat från 15 artiklar sammanställdes. Resultat: Resultatet visade att mindfulnessförbättrade depressiva symtom hos deltagarna i 12 av de 15 studierna. I artiklarna studeradesäven utfallsvariablerna ångest, stress, livskvalitet och självupplevd mindfulness och utöverdepression fann studierna efter interventionen även en signifikant förbättring på ångest,livskvalitet och självupplevd mindfulness. Slutsats: Det här visar på att mindfulness sombehandlingsmetod bör implementeras i vården förslagsvis genom sjuksköterskeleddmindfulnessmottagning eller genom att förskriva mindfulness på recept. Det är också viktigtatt som sjuksköterska ha kännedom om mindfulness för att kunna informera, rådgöra och föratt använda sig av dess tekniker i omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)