Diabetessköterskors erfarenheter av att arbeta med livsstillsförändringar hos personer med diabetes typ 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som har ökat i hela världen. Diabetessköterskan har en viktig roll att informera personen om sambandet mellan livsstil och diabetes typ 2. Att kunna genomföra livsstilsförändringar är inte alltid lätt. Tidigare studier visade på dålig följsamhet av fysisk aktivitet hos personer med diabetes typ 2. Diabetessköterskan kan hjälpa personer med diabetes genom att stödja och ge information så att det leder till en bättre egenvård hos personer med diabetes typ 2. Syftet med studien var att beskriva diabetessköterskornas erfarenheter av att arbeta med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.  Metod: En beskrivande design med kvalitativ ansats användes. Tio diabetessköterskor från tio hälsocentraler intervjuades. Semistrukturerade intervjuer användes och sedan analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat framkom att diabetessköterskorna hade vissa svårigheter men samtidigt möjligheter i arbetet med livsstilsförändringar. Faktorer som kunde påverka arbetet med livsstilsförändringar kunde vara fysiska och psykiska hinder hos patienten samt organisatoriska hinder. Samtidigt fanns det möjlighet att hjälpa personer med diabetes typ 2 genom att arbeta personcentrerat, ge dem stöd och använda vissa verktyg såsom motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept för att motivera dem till livsstilsförändringar. Slutsats: Diabetessköterskornas erfarenheter av att arbeta med livsstilsförändringar är varierande och är beroende av personens förutsättningar och diabetessjuksköterskans verktyg i sitt arbete. Faktorer som kulturella skillnader, motivation hos personen, sjukdomsinsikt, andra sjukdomar och språksvårigheter kan påverka patientens livsstilsförändringar. För att genomföra livsstilsförändringar hos patienter behövs att kunskapen ökas om diabetes i samhället och tillgång till mer resurser inom vården.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)