Det finns evidens för lek inom barnpsykoterapi! : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Psykoterapi

Sammanfattning:

Barns mentala ohälsa ökar kraftigt. Barnpsykoterapi med inslag av fri lek, här kallad lekterapi, har under många år varit den traditionella behandlingen av barn i behov av psykoterapi. För att ha en möjlighet att kunna jämföras vetenskapligt med andra dokumenterade behandlingsmetoder behöver evidensen för lekterapi som behandlingsmetod undersökas, stärkas liksom spridas. 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka kunskapsläget inom lekterapi som behandlingsmetod inom barnpsykoterapi. 

Totalt 41 studier har granskats systematiskt enligt evidensbaserad medicinsk metod. Tjugoen av dem poängbedömdes medan övriga 20 delades upp i temagrupper för att visa ett ytterligare djup och bredd av de analyserade studierna. Tretton studier av de 21 poängbedömda fick minst 80% av totalpoängen, gradering I, och sju stycken graderingen II, d. v. s. 70-80% av max poängen. Enligt internationell praxis av gradering av evidensstyrka för slutsatser, visar två studier, eller fler, med ett högt bevisvärde eller god systematisk översikt på ett starkt vetenskapligt underlag som ger god evidens. Som ett bifynd visade sig 16 av de 41 studierna även ha en direkt anknytning till affektiv neurovetenskaplig forskning. 

Rekommendationen är att använda barnpsykoterapi med fri lek för barn som ska behandlas vid mental ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)