Det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för psykosocial arbetsmiljö : - kommunal verksamhet

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för anställdas välmående. Psykosocial ohälsa har ökat i arbetslivet vilket är ett stort problem för såväl samhället som för organisationer och individer som drabbas. Tidigare forskning visar att alltför stora krav, för lite kontroll och socialt stöd på arbetet kan leda till ohälsa. Syftet med uppsatsen är att ur ett salutogent perspektiv beskriva hur organisationer kan motverka ohälsa bland anställda genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där psykosociala arbetsmiljöfaktorer inkluderas som en naturlig del. Studien bygger på en kvantitativ enkätundersökning där urvalet består av 96 anställda inom hemtjänst- och äldreomsorg i en svensk kommun. Multipel regression genomfördes och resultatet visar att kompetens och delaktighet i och kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ha positiv betydelse för krav och stöd i arbetet. Slutsatsen är att det är nödvändigt att lyfta fram psykosociala brister i arbetsmiljön så att åtgärder kan sättas in för att främja anställdas hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)