IT-säkerhet på ett IT-konsultbolag i Uppsala : Medarbetares medvetenhet och acceptans gällande ledningssystemet för informationssäkerhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Sammanfattning: Digitaliseringen av det svenska samhället har framskridit i snabb takt där faktorer som Covid-19 pandemin har bidragit till ett ökat användande av digitala lösningar. Med denna digitalisering följer också en ökning i potentiella IT-säkerhetshot inte minst gentemot företag. Ett sätt för företag att skydda sig mot hot är att införa informationssäkerhetspolicys och ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). En viktig del i upprätthållandet av informationssäkerhetspolicys är att utbilda medarbetare i dess innehåll, trots detta är människan fortsatt ett stort hot mot IT-säkerheten, antingen genom okunnighet eller ovilja att följa gällande riktlinjer.Denna studie ämnar att, genom en fallstudie på ett IT-konsultbolag i Uppsala, undersöka medarbetares syn på deras medvetenhet och acceptans gällande de IT-säkerhetsåtgärder som finns beskrivna i företagets ledningssystem för informationssäkerhet. Som teoretisk grund för studien ligger en litteraturöversikt inom områdena; Människan som sårbarhet, Faktorer som påverkar medarbetares benägenhet att följa IT-säkerhetsåtgärder, Medvetenhetens betydelse, samt ISO 27001 - standarden för LIS. Kvalitativa data har samlats in genom sex semistrukturerade intervjuer. Dessa data visar på att det inte finns någon samsyn hos medarbetare gällande hur de ser på sin medvetenhet. Några medarbetare uttryckte att de inte kan finna de policydokument som gäller och att de inte heller fått tillräcklig utbildning, medans andra ansåg att policydokument var lätta att finna och att tillräcklig utbildning erbjudits. Det som framkom i studien var att ingen hade koll på allt som finns i ledningssystemet, men att flertalet respondenter agerar utifrån vad de benämner som sitt egna sunda förnuft. Gällande acceptansen framkommer att medarbetare accepterar åtgärderna i den utsträckning de känner till dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)