Övervakningskamera som situationell brottsprevention : en symbolisk interaktionistisk studie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Kameraövervakning får allt större betydelse för kampen mot brottslighet. En anledning till ökat användande av kameran är liberaliseringen av tillståndsgivandet att inneha en övervakningskamera. En ny lag trädde i kraft 1998 vilken innebar att det har blivit lättare att få kameratillstånd, och t.ex. banker och butiker behöver numera inte söka tillstånd, utan det är tillräckligt att bara anmäla ett innehav av kamera. Resultatet av den nya lagen är bl.a. att antalet kameror har ökat markant. Dessutom har det ökade kravet på trygghet samt den tekniska utveckligen också möjliggjort denna trend. Fördelarna har visat sig vara många. Flera gjorda undersökningar visar att folk är positiva till kameraövervakning, samt att människors trygghet tenderar att öka med kameraövervakning. Trots fördelarna har denna utveckling också stött på en del kritik. Kritiker menar att brott inte förhindras, utan snarare förflyttas till en annan plats där kameror inte finns. En annan invändning är att användandet av övervakningskameror går emot en grundläggande mänsklig rättighet: rätten att ha ett privatliv. Jag avser i denna uppsats att belysa fenomenen övervakningskameror och personlig integritet, utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv. Mitt syfte är att förankra områdena nedan i ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, för att försöka placera dessa i en sociologisk-teoretisk kontext: - begreppet personlig integritet - fenomenet övervakningskamera som situationell brottsprevention - bilden av gärningsmannen, då kamera används som brottsförebyggande medel Uppsatsen är till största delen en teoretisk litteraturgenomgång inom ämnena kameraövervakning som situationell prevention, personlig integritet, samt förklaringar till kriminellt beteende. Uppsatsen innehåller också ett mer övergripande avsnitt om symbolisk interaktionism. Jag kommer även att beskriva användandet av övervakningskameror på två caféer i centrala Köpenhamn och diskutera huruvida denna form av brottsprevention kommer i konflikt med de grundlagsstadgade mänskliga rättigheterna. Personlig integritet har visat sig vara väldigt svårt att definiera, både av respondenterna, men också i olika ordböcker, uppslagsverk och nationella och internationella lagar. Det verkar dock finnas en tendens till att människan idag är beredd att offra mycket av sin frihet i syfte att erhålla säkerhet. Fördelarna med kameraövervakning är bl.a. att den kan fungera som opåverkat vittne i utredningar, ha en avskräckande funktion hos potentiella gäringsmän samt verka trygghetsskapande. Nackdelarna med kameraövervakning är att kameran lika ofta inte kan identifiera gärningsmän, samt att kameran, för vissa, kan symbolisera ett "osäkert område". Ytterligare en nackdel är att kameran inte löser all slags brottslighet, utan att situationell brottsprevention förutsätter en rationell gärningsman.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)