Det goda mötet. Förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det goda mötet med den äldre patienten och dennes närstående

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Catarina Bäck-edberg; Lena Janmarker; [2009-08-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien var att beskriva förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till det godamötet. Att möta människor är grunden för all mellanmänsklig kontakt och det innebär ett samspelmellan människor som berörs. Goda möten ger ofta glädje, tillfredsställelse och ibland en känslaav lycka. Redan under tidig barndom grundläggs förmågor till empati och förmågan att kunnaförstå sig på andra människor. Via självkännedom och intresse till att utvecklas somyrkesmänniska kan sjuksköterskan medvetandegöra de förmågor som bidrar till det goda mötet.Orlando och Travelbee beskriver reflektionens betydelse för att sjuksköterskan skall kunnautvärdera och planera omvårdnadsarbetet. Eriksson redogör för betydelsen av den vårdanderelationen. Litteraturstudien bygger på 14 vetenskapliga artiklar, två kvantitativa, tio kvalitativaoch en review. Studierna har utförts på äldreboenden och sjukhus. Resultatet baseras på vadsjuksköterskan, patienten och närstående uppfattade som betydelsefulla förmågor hossjusköterskan för att få till stånd ett gott möte. Det visade sig att sjuksköterskan skall varanärvarande och öppen, lyssna aktivt, ha humor och empati i mötet. Vissa förmågor är starkarerelaterade till varandra än andra som till exempel att vara närvarande, öppen, lyssna och hahumor. Dessa förmågor är intimt förknippade med empati och besitter sjuksköterskan dessaförmågor har hon insikten att kunna bekräfta patienten och närstående. Studien har betydelse ipraktiken för att medvetandegöra betydelsen av dessa förmågor i mötet med patienten ochnärstående. Genom att detta lyfts fram finns en möjlighet till kompetensutveckling försjuksköterskor i det dagliga arbetet, så att det goda mötet kan kvalitetssäkras. Området behöverstuderas vidare. Vi fann inga studier som beskrev det goda mötet på vårdcentral, vilket blir nästautmaning i fortsatta studier.Nyckelord: patient-sjuksköterskerelation, kommunikation, äldre, närstående, humor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)