Marknadsrisken och Börsen – En empirisk studie av Dow Jones Index

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna D-uppsats i finansiering är att undersöka om det finns något signifikant samband mellan Dow Jones Index och de oberoende makrovariablerna: kortränta, långränta, penningmängd, inflation, inflationsförväntningar och inköpschefsindex. Om samband påvisas avser jag att undersöka vilken och hur stor påverkan de olika variablerna har på Dow Jones Index. Mina signifikanta makrovariabler kommer jag sedan att tillsätta i en multiindex modell, vars syfte är att vara en beräkning av avkastning utifrån markandsrisken av en investering på New York börsen. För att undersöka sambandet mellan Dow Jones Index och förklaringsvariablerna användes multipel regressionsanalys. Undersökningen baseras på månadsdata från januari 1989 till och med oktober 2005. Mitt resultat konstaterade att börsen visade på en brytpunkt vid december 1998. Följande signifikanta resultat erhölls från undersökningen januari 1989 – december 1998: En ökning av inflationsförväntningar har en negativ inverkan på börsen. En ökning av industriproduktion med en lead på tre månader, växelkursen och inköpschefsindex har en positiv effekt på börsen. Tillsammans uppnår dessa variabler en förklaringsgrad på 28.6 %. Följande signifikanta resultat erhölls från undersökningen januari 1999 – oktober 2005: En ökning av industriproduktion med en lagg på en månad har en negativ inverkan på börsen. En ökning av växelkursen både med lagg på två månader och utan någon tidsförskjutning, korträntan, inflation och inflationsförväntningar har alla en positiv effekt på börsen. Tillsammans uppnår dessa variabler en förklaringsgrad på 30 %. Slutligen konstrueras en multi-index modell för beräkning av avkastning på Dow Jones Index.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)