Elevhälsoteamens arbete i skolan : För att främja psykisk hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa elevhälsoteamens arbete för att främja psykisk hälsa och hur de arbetar med elever som redan utvecklat psykisk ohälsa. Vi har valt att avgränsa arbetet till elevhälsoteam på grund- och gymnasieskola där vi gjort fem intervjuer varav fyra med enskilda personer och en fokusgruppsintervju med ett elevhälsoteam där tre respondenter ingick. Vi har använt oss av en kvalitativ ansats för att få fram information av de olika professionerna inom elevhälsoteamen. Resultatet i studien påvisar att respondenterna anser att faktorer som relation, trivsel och trygghet är viktigt eftersom skapandet av goda relationer till eleverna är en viktig faktor för att främja den psykiska hälsan. Att ha aktiviteter och övningar med eleverna för att de ska trivas och känna sig trygga är en viktig aspekt för att främja den psykiska hälsan. För elever som redan utvecklat psykisk ohälsa påvisar våra resultat att föräldrasamarbetet är viktigt eftersom det är en skyddsfaktor men även att samverkan med andra professioner, exempelvis socialtjänsten är viktigt i arbetet eftersom kunskapen de har kan vara till värdefull hjälp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)