Decemberöverenskommelsen - En analytisk utredning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den här uppsatsen utreder den s.k. Decemberöverenskommelsen. Decemberöverenskommelsen tillkom efter att Socialdemokraternas samt Miljöpartiets gemensamma budget röstades ner i budgetomröstningen den 3 december 2014. Den efterföljande debatten blev turbulent och flera jurister gick ut och diskuterade överenskommelsen innebörd, betydelse och effekt. Uppsatsen syftar till att undersöka decemberöverenskommelsens direkt och indirekta förhållande gentemot några utav grundlagens grundläggande bestämmelser, fokus ligger på parlamentarismen och finansmaktens område. Undersökningen utreder de två områdenas ändamål, syften och bestämmelser för att på detta sätt skapa en bild utav decemberöverenskommelsens fokusområde. Frågeställningen ställer överenskommelsen i ett konstitutionellt sammanhang samt utreder dess innebörd, form, effekt och betydelse och hur detta stämmer överens med de grundläggande principerna i grundlagen men även de aktuella bestämmelserna. Uppsatsen kommer fram till att decemberöverenskommelsen inte strider mot grundlagen men att överenskommelsen tänjer på några utav de grundläggande begreppens innebörd, i viss mån finner uppsatsen diskrepans mellan förarbetena och den praktiska tillämpningen. Denna brist på överensstämmelse möjliggörs utav grundlagens uppbyggnad, samt i viss mån oförenliga intressen, där effektivitet ställas mot rättvis representation. Uppsatsens kritiserar grundlagens oförmögenhet till konfliktlösning och efterfrågar utredningar för att uppnå en normativ grundlag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)