De förenade högerpartierna? : En jämförande studie mellan Liberalerna och Moderaterna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Både Liberalerna (f.d. Folkpartiet) och Moderaterna (f.d. Högerpartiet) är att betrakta som borgerliga partier i svensk kontext. Bägge betraktar sig i någon mån som liberala partiet och har en lång tradition av att ha befunnit sig i opposition mot SAP (Socialdemokraterna) oavsett hur majoritetsförhållanden sett ut i riksdagen. Historieskrivningen har mest fokuserat på skillnaden mellan Socialdemokrater och ”borgerliga” utan att i så hög grad behandla de skillnader som finns mellan olika borgerliga partier. Med hjälp av partiprogram och även andra dokument har de bägge partiernas politiska ställningstaganden, såväl som deras ideologiska utveckling, jämförts över tid med utgångspunkt från ca 1946 fram till år 2006. Med hjälp av idealtyper som utgörs av socialliberalism, nyliberalism och konservatism, vilka är tänkta att mätas efter ett specifikt mönster, visar det sig att de politiska skillnaderna mellan partierna visserligen varierat över tid, men att likheterna blivit extra starka vid tiden för undersökningsperiodens slut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)