Styrning med inhyrda i personalstyrkan : En kvalitativ fallstudie som undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder samt dess effekt på ett målkongruent beteende.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens beteenden så att de blir målkongruenta. Därför är det intressant att undersöka om inhyrd personal saknar ett målkongruent beteende och således har en negativ inverkan på företagets målkongruens. Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och varför beteenden överlag skiljer sig åt mellan inhyrd och ordinarie personal hos ett valt företag. Forskningen skapar en djupare förståelse för hur inkludering/exkludering i olika styrmekanismer kan påverka de inhyrdas bidrag till målkongruens. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats. Den forskningsdesign som tillämpats är en enfallsstudie. Empirin till studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer med både inhyrd och ordinarie personal samt deras närmsta chef. Materialet har sedan analyserats och tolkats för att besvara forskningsfrågorna. Slutsats: Studien fann att de inhyrda medarbetarna har ett mindre målkongruent beteende än de ordinarie. Skillnaden beror framförallt på de inhyrdas exkludering från företagets formella styrmetoder. Att de inhyrda för det mesta inkluderas i de informella styrmetoderna förklarar varför de inhyrda till viss del ändå uppvisar ett målkongruent beteende. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)