Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Vera Shaswar; [2022]

Nyckelord: konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

Sammanfattning: Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. Arbetet syftar också till att undersöka hur landskapsarkitekturen kan bidra för att mildra sådana konflikter. För att uppnå syftet med det här arbetet undersöks intressekonflikten mellan aktörerna i Stekenjokk (Stihkenjohke) längs Vildmarksvägen i Vilhelmina kommun. Inom ramarna för arbetet delas aktörerna in i tre grupper och definieras som följande: samer, lokalinvånare och turister. Dessa aktörers olika upplevelser av landskapet och konflikten undersöks genom en litteraturöversikt, en landskapsinventering och analys av området. I landskapsinventeringen är semistrukturerade intervjuer den huvudsakliga metod som används. Resultatet visar att det finns olika upplevelser av landskapet och att vad som värdesätts i landskapet till stor del ser olika ut för de olika aktörerna. Samtidigt går det också att se det gemensamma i att landskapet är högt värdesatt av alla aktörer, men på olika sätt. Konflikten uppstår bland annat genom skillnaderna i aktörernas upplevelser och förståelser av landskapet. Resultatet kan beskrivas som ett underlag för konflikthantering, som kan användas av landskapsarkitekter i liknande situationer. Landskapsarkitektens roll i sådana här situationer kan, förutom att hitta lösningar, handla om att lyfta fram de olika förståelserna av landskapet genom att till exempel främja kunskapsspridning och kommunikation. Resultatet är baserat på det här specifika fallet, men det går samtidigt att betrakta det mer generellt, och förhoppningen är att det ska gå att använda resultatet av det här arbetet som ett verktyg i andra liknande landskapskonflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)