Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. Därav behöver sjuksköterskan inneha kunskaper och kompetenser omde medicintekniska produkter hon använder och vidare besluta om lämpliga omvårdnadsåtgärderför att bidra till patientsäkerhet. Att arbeta för en säker vård är grundläggande för attminska risk för fel och skador inom sjukvården. Lindring av det mänskliga lidandet är kärnanför vårdyrket och sjuksköterskan ska med sina kompetenser kunna bekräfta och minska lidandesamt visa medlidande. Vid arbetet med patienter som är i behov av PVK är det många momentsom ska följas. Dels att utföra rätt typ av handhavande och skötsel, dels dokumentera underprocessens gång och delge patienten information. En PVK-relaterad infektion är en allvarligkomplikation. PVK:n skapar en potentiell passage för mikroorganismer att framkalla infektionlokalt och systemiskt. En vårdrelaterad infektion (VRI) är den vanligaste komplikationen somdrabbar sjukhusvårdade patienter och bringar onödigt lidande, längre vårdtider och högakostnader för samhället. En allvarligare typ av infektion i blodomloppet kan leda till sepsis.Syfte: Att undersöka vilka möjligheter som finns för sjuksköterskan att minska infektioner hospatienter med PVK. Metod: Strukturerad litteraturöversikt där sökningar från de medicinskadatabaserna CINAHL och PubMed resulterade i tolv vetenskapliga artiklar. Artiklarnagranskades utifrån Fribergs analysmodell i tre steg. Analysen ledde till tre teman i vilkaresultatet presenteras. Resultat: Ett flertal möjligheter för sjuksköterskan att minska infektionerhos patienter med PVK framkom där de viktigaste resultaten innefattar utbildning, stödjandeverktyg för sjuksköterskan och följsamhet till riktlinjer. Slutsatser: Sjuksköterskan behöveruppdatera sina kunskaper, öka sin medvetenhet om de risker som finns samt öva regelbundetpå det praktiska handhavandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)