När föräldrarnas vilja får ge vika för barnets behov - En dokumentstudie om framställandet av rekvisitet bristande omsorg i LVU-domar.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Anna Frid; Anna Larsson; [2017]

Nyckelord: LVU; bristande omsorg; föräldraförmåga;

Sammanfattning: Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka ett urval av Kammarrättens LVU-domar jämlikt § 2 utifrån rekvisitet brister i omsorgen gällande barn i åldersspannet 0-13 år. Studien har även syftat till att identifiera eventuella mönster, i form av likheter och skillnader vad gäller de motiveringar som ligger till grund för de aktuella LVU-besluten. I denna dokumentanalysstudie har 18 LVU-domar avgjorda i Kammarrätten använts och Ad hoc-metoden har använts som analysmetod. Det gick att urskilja tre teman i domarna, föräldrar med funktionsnedsättning, föräldrar med missbruk samt ospecificerat. Resultatet visade att det fanns likheter och skillnader i motiveringen som låg till grund för beslutet om vård enligt LVU. Det tydligaste mönstret som framkom i empirin var att dokumenterad missbruksproblematik och/eller funktionsnedsättning hos föräldrarna var två faktorer som sågs som tunga argument i bevisningen av brister i omsorgen enligt LVU § 2. Motiveringen till vård enligt LVU utgjordes ofta av att föräldrarnas problematik snarare än den bristande omsorgen. Resultatet visade också att det föreligger bevissvårigheter gällande bristande omsorg när tilltro sätts till förändringsförmåga hos föräldrarna och att vård då kan ges på frivillig väg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)