Ta av dig Masken! : upplevelser vid en introspektiv studie

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Anna Rosén; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Denna studie genomfördes 2009, som en del i ett större projekt; ett konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsprojekt på Teaterhögskolan (Stockholms Dramatiska Högskola).

 

Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att fånga upp och analysera mina egna upplevelser, vid arbete med kroppslig gestaltning, utifrån Viewpoints, Mask och kostym/Karaktär.

Vad gör arbete med Viewpoints för min upplevelse vid kroppslig gestaltning? 

Vad gör arbete med Mask och kostym/Karaktär för min upplevelse vid kroppslig gestaltning?

Vilka moment upplever jag som speciellt kritiska?                                                   

Hur förändras mina upplevelser under processens gång?

 

Metod

Studien bygger på att jag har gjort en deltagande observation, med hjälp av introspektion. Jag har gjort en så kallad samtida introspektion. Forskarsubjektet och forskningsobjektet är en och samma person, vilket kallas för forskarintrospektion. Empirin utgörs av den förda fältdagboken, varur jag valt ut ett antal av mina nedtecknade upplevelser att analysera och tolka.

 

Resultat

De tre metoderna Viewpoints, Mask och kostym/Karaktär väckte olika typer av känslor, sprungna ur affekter. Ett kausalt samband kan ses mellan Viewpoints och de positiva affekterna glädje och intresse/nyfikenhet medan Mask och Kostym/karaktär oftare väckte starkt negativa affekter så som rädsla. De negativa affektupplevelserna var påtagligt kroppsliga. De negativa affekterna förändrades över tid, i slutet av min empiri ger jag uttryck för de positiva affekterna glädje och intresse/nyfikenhet, även i arbete med Mask och kostym/Karaktär. Genom att föra dagbok tydliggjordes mina ”förhandlingar” med mig själv, vad gäller min syn på och upplevelse av könskategorisering och heteronormativitet.

 

Slutsats

Viewpoints, Mask och kostym/Karaktär kan alla tre på sitt eget särskilda vis betraktas som kraftfulla pedagogiska redskap och bidra till personlig utveckling, när det gäller kroppslig gestaltning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)