Åtgärder för att minska stress och oro hos barn med autism vid undersökningar inom hälso- och sjukvård - Med koppling till röntgensjuksköterskans arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Inom röntgenavdelningens högteknologiska miljö är det av vikt att identifiera åtgärder som kan minska stress och oro hos barnet med autism och möjliggöra att en radiografisk undersökning kan utföras. Autism är ett brett diagnosspektrum och varje barn med autism är unikt och har individuella behov som behöver beaktas i en vårdsituation för att skapa trygghet liksom minimera stress och oro. Syfte: Att identifiera åtgärder för att motverka stress och oro hos barn med autism i samband med undersökningar inom hälso- och sjukvården och i samband med röntgenundersökningar i en högteknologisk miljö. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ och kvantitativ ansats med en integrerad analys av nio artiklar. Resultat: Åtgärder som kan främja en god omvårdnad i mötet med barnet med autism och minska dess stress och oro är att involvera föräldrar och närstående, att kommunicera med barnet på ett sätt anpassat efter barnet, att anpassa vårdmiljön samt att engagera vårdgivaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)