Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. Metod: Studien är av kvalitativ karaktär och utfördes med en abduktiv ansats genom en fallstudie. Primärdata samlades in utifrån sju stycken semistrukturerade intervjuer och kompletterades sedan med sekundärdata. Vidare analyserades det empiriska materialet genom mönstermatchning för att kunna nå en slutsats. Teoretiska perspektiv: Till grund för vår studie ligger nätverksteorin, transaktionskostnadsteorin och det resursbaserade synsättet. Den första förklarar nätverk som en organiseringsform.Transaktionskostnadsteorin ämnar att förklara vilken typ av organiseringsform som bör användas för att minska transaktionskostnader, medan den sistnämnda förklara hur företag kan uppnå konkurrensfördelar. Empiri: Valet av studieobjekt föll på Axis Communications AB. Företaget är den globala marknadsledaren inom industrin för nätverkskameror. I empirin redovisas materialet från den insamlade primär- och sekundärdatan. Fokus ligger på att bena ut strukturen för Axis som företag och vidare förklara hur Axis arbetar med sitt partnernätverk. Resultat: Som resultat visar studien på att nätverk skapar enorma fördelar för fallföretaget men inte utan att det kostar pengar i form av koordination utav nätverket, vilket har analyserats som transaktionskostnader. Nätverket, som bygger på lojalitet partnerna emellan, har kunnat ses som en viktig konkurrensfördel för fallföretaget utifrån analysen som har gjorts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)