Förädling av hamnområde

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. Svårigheter i exploateringsprojekt inom hamnområden har tidigare varit förknippade med föroreningar i mark, luft och vatten. Detta beror främst på den verksamhet som bedrivs eller tidigare bedrivits med industri, fabriker, eller fartygstillverkning. Det finns alltså ett högt värde i att sanera, förädla och bebygga hamnområden med nya verksamheter, kontor och bostäder. Examensarbetet skrevs i samarbete med PwC Real Estate. Syfte: Syftet med studien är att skapa ett underlag för hamnprojekt i framtiden och att kunna peka på faktorer som visat sig vara viktiga att ta hänsyn till i tidigare liknande exploateringsprojekt utförda av kommuner och byggherrar. Arbetet ska resultera i en lathund/guide med riktlinjer och information som ska underlätta likartade exploateringsprojekt i hamnområden. Metod: Studien innefattar flera delmoment för att besvara frågeställningarna och därför har ett antal metoder använts. Inledningsvis gjordes litteraturstudie och datainsamling till underlag för marknadsanalyser och värdeutveckling. Marknadsanalys genomfördes för att identifiera historisk byggnadstakt samt målgrupp i Lomma hamn, Västra Hamnen och Älvstaden. För att besvara frågor kring tidigare projekt i hamn utfördes en halv- strukturerad intervjumetod. Avslutningsvis analyserades värdeutveckling för samtliga områden på bostäders byggrätter samt första- och andrahandsmarknaden för bostadsrätter. Slutsatser: Exploateringsprocessen utmärker sig inte i studerade hamnområden utan följer alltid samma faser. Hamnen är unik med sitt exklusiva läge och tidigare verksamheters påverkan på markanvändningen resulterar ofta i föroreningar och miljöförstöring. Vanliga problem i tidigare projekt har främst varit kopplade till buller, vatten och sanering vilket förlänger exploateringsprocessen. Människors medelinkomst, utbildningsnivå och fastigheters marknadsvärde är högre i hamn vilket leder till fler påkostade bostäder, verksamheter och kontor. Upplåtelseformen i tidigare projekt har varit omkring 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter. För att göra området attraktivt har kommuner och byggherrar anordnat bomässor, sålt färdigbyggda hus till bostadsrättsföreningar med riskrabatt och iordningställt strand. Kommunernas möjlighet till inflytande för miljö och hållbarhet avgörs i hög grad i markanvisningsavtalet som de utformar i egenskap av fastighetsägare. Värdet för bostadsrätter på andrahandsmarknaden ligger alltid en bra bit högre än tätorten. Efter viss initial osäkerhet och justering utvecklas värdet emellertid marknadsmässigt och i likhet med resterande fastighetsmarknad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)