Hur uppfattar fritidspersonalen att elevgruppens storlek påverkar den fritidspedagogiska verksamheten?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka fritidspersonalens uppfattningar av huruvida elevgruppens storlek anses påverka verksamhetens arbetssätt och det pedagogiska uppdraget. Studien är kvalitativ och grundar sig i fem semistrukturella intervjuer. Analys av empirin genomfördes med fenomenografisk ansats, som ämnar belysa kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. Anknytningsteorin användes också då flera av respondenterna belyste relationsskapandets lidande till följd av stora elevgrupper. Resultatet av denna studie visar att det finns både uppfattningar av att det är elevgruppens storlek, men också elevgruppens sammansättning, som är av störst vikt för fritidspersonalens arbetssätt och pedagogiska uppdrag. Resultatet visar även att flera av respondenterna har uppfattningen att personaltätheten sällan är optimal för elevgruppens storlek, utan att det ofta finns behov av en extra personal. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)