Second screen on mobile crossplatform

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva systemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Utveckling av mobila applikationer är idag allt svårare för utvecklare, eftersom det finns många olika enheter och operativsystem. Detta examensarbete kommer gå igenom hur multiplattformsramverk kan användas för att utveckla och implementera en second screen som komplement till andra enheter. Plattformarna kommer utvärderas med avseende på hur komplext ded är att implementera lösningen samt hur de presterar under olika förhållanden. De multiplattformsramverk som kommer utvärderas är OpenFL och PhoneGap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)