En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns erfarenheter och tankar

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Jonas Ruud; Linnéa Talén; [2016]

Nyckelord: Skilsmässobarn;

Sammanfattning: I Sverige blir omkring 50 000 barn årligen skilsmässobarn utan möjligheter att kunna påverka föräldrarnas beslut. Trots att en ansenlig mängd barn och ungdomar utsätts för skilsmässans effekter varje år finns det till synes både en stor ovetskap och okunskap om detta ämne.  Tidigare forskning visar att barnen påverkas men är oeniga om hur och i vilken omfattning. Genom att kartlägga vuxna skilsmässobarn synsätt kan framtidens skilsmässobarn få bättre förutsättningar att hantera föräldrarnas skilsmässa och dess tillhörande prövningar. Studien syftar med bakgrund av detta till att undersöka vad vuxna skilsmässobarn har för tankar och erfarenheter om skilsmässor. Studien fokuserar på skilsmässobarnens boendeform, högtidsfirande, kommunikationsförmåga, konflikter samt relationer. I studien har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta vuxna skilsmässobarn vid Umeå Universitet. Det empiriska materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat visar att samtliga intervjupersoner, på ett eller annat sätt, upplevt att skilsmässan mellan föräldrarna haft en negativ påverkan på deras uppväxt. Trots dessa negativa effekter har studien visat att det även funnits positiva faktorer som gynnat intervjupersonernas vardag under samma period. Denna studie ämnar därför bidra till kartläggningen av skilsmässobarns uppväxt i skuggan av föräldrarnas skilsmässa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)