Fysioterapeuters kliniska resonerande vid val av behandling för patienter med långvarig smärta inom primärvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund:Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår i över 3 månader. Det är vanligt förekommande i befolkningen och många söker vård för sina problem. Smärta är ett komplext begrepp som har inverkan på många olika faktorer hos individen men även en inverkan på samhället och dess resurser. Detta kan innebära utmaningar vid handläggning och framför allt vid val av behandling. Syfte:Syftet var att utforska kliniskt resonemang vid val av behandling för patienter med långvariga smärttillstånd hos en grupp fysioterapeuter i primärvården. Metod:Studien är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys.   Resultat:Det som ansågs spela stor roll för valet av behandling var behandlaren och patientens egenskaper och erfarenheter, relationen mellan dem samt analysen inför behandling. De riktlinjer som användes ansågs vara ett stöd men också svåra att applicera då behandlingen alltid behöver individanpassas i och med att patientgruppen är komplex. Möjlighet till samverkan ansågs vara viktigt för att bredda perspektivet och erbjuda patienten fler behandlingsalternativ. I behandlingsupplägget var målet alltid att öka funktionsnivå, vilket påverkade resonemanget kring val av behandling. Ökad kunskap hos patienten samt en ökad förmåga till smärthantering var ofta första steget. Slutsats:Många faktorer spelar in i det kliniska resonemanget för val av behandling för patienter med långvarig smärta. Erfarenhet hos behandlaren ansågs avgörande för beslutet och man kan därmed tänka sig att det är extra viktigt att nyexaminerade får möjlighet att samverka med kollegor med mer erfarenhet av patientgruppen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)