Hur energi fotavtryck kan förmedlas genom interaktion i augmented reality

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Global uppvärmning är ett av nutidens största hot mot mänskligheten. Idag syftar många projekt och initiativ till att minska utsläppen av CO2, bland annat genom att inspirera människor till att minska sina individuella utsläpp. Som en del av Homo colossus at Expo2020, ett projekt med målet att engagera och informera människor om hur vår livsstil påverkar vår planet, har ett första designförslag för en visuell augmented reality (AR) installation utvecklats. Mer specifikt ett fysiskt vykort som förmedlar ett energifotavtryck till läsaren och vars bud- skap är tänkt att förstärkas med interaktiva AR-element. AR är en relativt ny teknik med en enorm potential för framtiden och ett ämne där det finns stor efterfrågan på forskning om var tekniken kan appliceras. Denna studie har syftat till att vidare utforska installationer i utställningsmiljöer med fokus på AR som medium och vi har även undersökt hur man bör designa installationer med AR för att förmedla budskap genom interaktion. Detta har utforskats genom en Research through design metodik där idéskapande workshops, möten med experter och ett användartest på en utvecklad prototyp har utförts. Resultatet från studien visade på att det är viktigt med en personlig koppling till innehållet för att skapa reflektion kring energifotavtryck hos användaren. En stark koppling mellan de AR- element som visas och den energiförbrukning som de representerar visade sig även vara en stor faktor till hur effektivt budskapet togs emot hos användaren. AR-elementen visade vidare på en markant förbättring gällande engagemang och ökad förståelse hos användaren. Vi ser en stor framtida potential i AR som ett medium i att förmedla budskap och studien har likaså väckt en rad nya frågor inom ämnet som vi uppmanar kommande arbeten till att utforska vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)