En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys över det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige : och hur den samhällsekonomiska kostnaden för skjutvapenrelaterat våld påverkas av två framtagna sjukvårdsåtgärder

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Författare: Erik Hultman; Hanna Wikberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De senaste åren har antalet skjutningar ökat i Sverige. Skjutvapenrelaterat våld innebär en stor personlig tragedi för brottsoffren och en förlust på en samhällelig nivå. I denna uppsats studerar vi hur stor den totala samhällsekonomiska kostnaden, utifrån ett brottsofferperspektiv, var för det inträffade skjutvapenrelaterade våldet i Sverige år 2019. För att uppskatta de samhällsekonomiska kostnaderna som uppstod till följd av att individer avled och skadades till följd av skjutvapenvåldet, beräknar vi kostnaderna för värdet av ett statistiskt liv (VSL), sjukvårdskostnader, kostnader för samhällets upplevda oro inför att utsättas för grov brottslighet och kostnaden för produktionsbortfall. Vårt resultat visar att den totala samhällsekonomiska kostnaden för de som avled är högre än kostnaden för de som skadades till följd av det inträffade skjutvapenvåldet. Vi visar utifrån två framtagna sjukvårdsåtgärder att det är möjligt att genomföra åtgärder i framtiden, vars syfte är rädda fler individer från att avlida av det inträffade skjutvapenvåldet. Genom att utföra en CBA-metod visar vi att resultatet av att införa de två sjukvårdsåtgärderna blir samhällsekonomiskt lönsamma att genomföra, eftersom den totala samhällsekonomiska kostnaden för de individer som avlider och skadas till följd av skjutvapenvåldet, skulle minska. Kostnadsuppskattningarna och CBA-metoden bygger dels på tidigare studier som har beräknat kostnader för olika brottstyper, dels på befintliga kostnadsuppskattningar från Trafikverket och på utländska studier som har uppskattat hur många fler individer som skulle överleva en kraftig blödning i en extremitet (i arm eller i ben). Vårt huvudsakliga bidrag är att vi visar hur man kan uppskatta den totala samhällsekonomiska kostnaden för de individer som avlider och skadas till följd av det inträffade skjutvapenvåldet i Sverige. Vi har inte funnit svenska studier som har beaktat detta i så stor utsträckning. Därför uppmuntrar vi till vidare studier inom detta område, särskilt i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)