Madison & Vine

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Madison & Vine: Hur uppfattar konsumenter produktplacering i film? Seminariedatum: Januari 15, 2015 Kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Alinne Andersson, Lina Shore, Alexander Wegdell Handledare: Jon Bertilsson Nyckelord: Produktplacering, marknadsföring, varumärke, konsumentpåverkan, smygreklam Syfte: Målet med denna uppsats är att djupare undersöka hur konsumenter uppfattar produktplacering i film. Metod: Inledningsvis har vi gjort en förundersökning, där vi visade två utvalda filmer för totalt 20 personer. Vi lät fem män och fem kvinnor se Sex and the City; och lika många andra se Man of Steel. Efter att ha sett filmerna fick deltagarna svara på en enkät med frågor. Svaren sammanställdes sedan och fungerade, delvis som resultat, men även som diskussionsbränsle i våra två fokusgrupper, en för respektive film. Diskussionerna i fokusgrupperna spelades in och transkriberades, för att kunna fungera som vår kvalitativa data. Teoretiska perspektivet: De teorier vi har använt oss av i denna uppsats är exempelvis Russells dimensioner och Lehus produktplaceringstekniker. Dessa går hand i hand och beskriver olika typer av produktplaceringar som finns att tillgå. Vi nämner även modeller som Atkinson-Shiffrins modell, om minne och Elaboration likelihood-modellen, som beskriver hur vi kognitivt bearbetar olika typer av information. Empiri och analys: Våra undersökningar pekade på en del övergripande resultat, som kan tänkas vara värda att ta i beaktande för exempelvis företag som produktplacerar i film. För det första fick vi ett tydligt resultat som indikerar att de tittare som blir uppslukade av en film, ofta missar fler produktplaceringar än de som anser att filmen inte tilltalar dem i samma utsträckning. Detta är givetvis paradoxalt, eftersom det insinuerar att man som företag inte nödvändigtvis borde lita blint på att en film, med samma målgrupp som företagets produkt, också är den bästa att produktplacera i. Man bör väga fördelarna mot nackdelarna och ha i åtanke att en film, ur marknadsföringssynpunkt, möjligen kan vara mer optimal att välja om den bara delvis tilltalar företagets målgrupp. Detta eftersom konsumenterna då tenderar att bättre se och minnas företagets produktplaceringar. Företag bör också vara noga med hur de väljer att lyfta fram varumärket i filmen. För bästa möjliga återerinring är det viktigt att produktplaceringen är utformad för den som den även är ämnad för. Vår undersökning styrkte en teori om att män mer tenderar att minnas sådant som visuellt exponeras för dem, medan kvinnor mer minns sådant som de exponeras för verbalt. Om målet är att så många tittare som möjligt ska registrera och minnas varumärket, är det viktigt att försöka integrera produkten i filmens handling. Detta antingen genom att karaktärerna i filmen använder produkten eller genom att produkten vävs in i filmen på ett handlingsbaserat sätt (om än endast en kort stund). Huvudkaraktärerna i filmen kan till exempel göra en avstickare in på exempelvis ett Starbucks-café, på väg till sin kompis. Att produkten även har en logisk koppling till filmen och inte är påklistrad i fel miljöer, verkar i hög grad kunna påverka om mottagaren stör sig på produktplaceringen eller ej. Betydelsen av en tydlig och naturlig koppling mellan film och varumärke, kan därför återigen understrykas här.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)