Egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : - En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en växande sjukdom globalt, det ställer krav på patienten att utföra egenvård och göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa. Obehandlad DMT2 kan leda till komplikationer i form av ökad morbiditet och mortalitet. Sjuksköterskan har en central funktion i att bidra med kunskap och vägleda patienten i egenvården. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av egenvård vid DMT2. Metod: En litteraturöversikt har genomförts och bygger på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Dataanalysen följer Polit och Beck´s flödesmodell. Resultat: Två kategorier, livsstilsförändringar och vikten av stöd har identifierats och fem underkategorier, acceptans och kontroll, ekonomiska förutsättningar, vårdrelation, familj och sociala nätverk och andlighet och kultur. Framstående var svårigheter att förändra kostvanor och tidigare livsstil.  Familj och vårdpersonal lyfts som en betydelsefull källa till stöd vid hantering av DMT2. Slutsats: Erfarenheter av egenvård vid DMT2 skilde sig mellan patienter, litteraturöversikten bidrar med ökad kunskap och bättre förståelse för patientens erfarenheter och anledningar till att rekommenderad behandling inte följs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)