Betydelsefulla faktorer för sjuksköterskans tidiga identifiering av sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sepsis är ett omfattande hälsoproblem globalt där miljontals människor drabbas varje år. Sepsis är ett syndrom som orsakas av en dysreglerad inflammatorisk reaktion som svar på en allvarlig infektion. Utan tidig identifiering och behandling kan det resultera i septisk chock, multiorgansvikt och dödsfall. Förloppet är ofta dynamiskt och akut, där symtomen för sepsis kan vara ospecifika vilket utgör en svårighet för tidig identifiering. Flertal bedömningsinstrument finns tillgängliga som stöd för identifiering av sepsis. Sjuksköterskan har i sitt patientnära arbete en central roll i att upptäcka sepsis i tidigt skede. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer av betydelse för sjuksköterskans tidiga identifiering av sepsis inom hälso- och sjukvård. Metod: Litteraturöversikt användes som design, där datainsamlingen och kvalitetsgranskningen resulterade i tio vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Studiens resultat presenterades under två huvudteman: vikten av kunskap och bedömningsverktyg som resurs. Artiklarna uppmärksammade betydelsen av kunskap om sepsis som en viktig faktor samt implementering och användning av bedömningsverktyg som en resurs för sjuksköterskans identifiering av sepsis. Slutsats: Kunskap gällande sepsis är avgörande för sjuksköterskans möjlighet att identifiera sepsis tidigt. Trots att sepsis är ett vanligt förekommande och livshotande tillstånd är kunskapen hos sjuksköterskor bristande. Faktorer som har visat sig vara betydelsefulla för identifieringen av sepsis är kontinuerlig utbildning, träning i att känna igen sepsis samt kunskap och användning av bedömningsverktyg. Det är betydande för sjuksköterskor att dra nytta av befintliga resurser i bedömningen och diskutera kring sina egna erfarenheter, för att öka kunskapen. Detta för att kunna identifiera sepsis tidigt, minska lidande och död för patienter och därmed öka patientsäkerheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)