En studie angående problematiken i elevers bristande läslust från ett lärarperspektiv : Faktorer som påverkar elevers läslust och åtgärder för att utveckla samt bibehålla läslusten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare kan bibehålla elevers läslust i årskurs tre. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns många viktiga faktorer i både skapandet och bibehållandet av läslust. Det finns flera aspekter som en lärare måste gå igenom för att hjälpa sina elever med sin läsutveckling. Studien är baserad på en forskningsbakgrund med relevant litteratur samt intervjuer med sex lärare. Genom vår forskningsbakgrund och vårt resultat har vi kommit fram till följande: Variation är viktigt under elevers läsutveckling för att kunna stimulera deras intresse. Att bibehålla elevers intresse är av stor vikt för att läslusten ska kunna växa och detta kan göras genom exempelvis ett större utbud av böcker, läraren samt hemmet har god attityd till läsning samt att elever får introduktioner till olika genrer för att kunna individanpassa deras läsning. Allt detta har diskuterats under studiens gång och framförts i studiens olika delar. Vi kan med hjälp av resultatet dra slutsatser som besvarar våra forskningsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)