En effektiv reglering eller en oförändrad reklammarknad? - En studie om förhållandet mellan riktad onlinereklam och GDPR

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Ebba Walldnö; [2018]

Nyckelord: EU-rätt; marknadsrätt.; Law and Political Science;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utröna om General Data Protection Regulation (nedan GDPR) kommer påverka riktad onlinereklam samt undersöka om riktad onlinereklam är ett problem som behöver lagreglering. Uppsatsen har utgått från en rättsdogmatisk metod. GDPR reglerar behandling av personuppgifter och dess syfte är att stärka den personliga integriteten, tilliten och kontrollen över personuppgifter på internet. Nästan all riktad onlinereklam använder sig av profilering och automatiserat beslutsfattande, vilket regleras i GDPR artikel 22. Genom att personuppgifter samlas in, behandlas och analyseras skapas en profil som säljs på en reklambörs till annonsörer. Allt sker inom loppet av några sekunder. Det är tekniken och utvecklingen inom IT som har möjliggjort tillväxten av riktad onlinereklam. Metoden ökar då den bidrar till en effektivare och billigare marknadsföring. Det är två intressen som står mot varandra, på ena sidan den personliga integriteten och på den andra sidan företagets intresse av marknadsföring. Frågan är vilket av dessa intressen som väger tyngst? Uppsatsen visar att riktad onlinereklam är ett problem bestående av flera delar och att en lagreglering skulle behövas. Dock kommer inte GDPR artikel 22 i nuvarande formulering och tänkt tillämpning att förändra marknaden för riktad onlinereklam. Därmed kommer inte GDPR uppfylla sitt syfte att stärka kontrollen, tilliten och integriteten på internet över personuppgifter. GDPR i förhållande till riktad onlinereklam ställer mer frågor än vad den besvarar problematiken med riktad onlinereklam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)