Under ytan

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Paula Busic; [2014-08-27]

Nyckelord: Ätstörningar; Elittränare; Kvalitativ innehållsanalys; ; Simning;

Sammanfattning: Tidigare forskning visar att det finns bristfällig information gällande kunskap och förebyg-gande av ätstörningar. Dessutom har det skett en gradvis ökning av ätstörningar bland kvinnor på senare år, vilket styrker denna studiens relevans. Syfte med denna studie var att undersöka elittränares uppfattningar om och syn på ätstörningar bland kvinnliga simmare. Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med elittränare i simning. Intervjuerna utfördes baserade på en intervjuguide innehållandes fyra teman: allmänna frågor, uppfattning om ät-störningar, fysiska egenskaper samt förebyggande av ätstörningar. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i tre kategorier: erfarenhet och hante-ring av ätstörningar, optimal simmarkropp samt elittränarnas förslag på eventuella åtgärder. Resultaten visade att majoriteten av tränarna har haft simmare med symptom på ätstörningar, där flertalet upplevde svårigheter gällande hanteringsprocessen. Tränarens roll i upptäckt och hantering av ätstörningar sågs som viktig. Fysiska förutsättningar som längd, stora fötter och händer samt funktionell styrka i kroppen ansågs som fördelaktiga attribut inom simning. Samtliga informanter ansåg även att kroppssammansättningen var av betydelse. Kunskap och utbildning om ätstörningar ansågs vara viktigt och majoriteten av tränarna upplevde bristfällig information gällande förekomsten, identifiering av symptom och hanteringsprocessen kring ätstörningar. Den här studien indikerar att tränarens roll har en inverkan på simmare gällande upptäckt och hantering av ätstörningar. Trots att ätstörningar förekommer inom simning upp-levde tränarna en svårighet i hanteringsprocessen. Slutsatsen av denna studie är att utbildning inom ätstörningar bör införas, då informationen inte nått fram på klubbnivå. Förhoppningen är att denna studie kan användas som grund i framtida handlingsplaner gällande förebyggande av ätstörningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)