"Easy Cash, Utnyttja män." - En kvalitativ intervjustudie om kreatörers upplevelser av att publicera explicit innehåll på plattformen OnlyFans

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur begränsade och möjliggörande OnlyFans upplevs vara av kvinnor som publicerar explicit innehåll på plattformen.Teori: Normativ femininitet, kommodifierad feminismMetod: Kvalitativ intervjuMaterial: Fem kvinnliga kreatörer av explicit innehåll på plattformen OnlyFans, bosatta i Sverige i åldrarna 18-26.Resultat: Studiens resultat visar att respondenterna upplever sitt arbete och plattformen OnlyFans som både begränsande och möjliggörande. De möjliggörande aspekterna är att de kan tjäna pengar, fritt kan uttrycka sin identitet, samt att plattformens funktioner skapar tryggare arbetsförhållanden. Dessutom beksriver respondenterna att innehållsskapandet skapar en känsla av kontroll över deras egen kropp. Ökar självkänslan, samt möjliggör ett maktskifte mellan män och kvinnor. De begränsande aspekterna är att respondenterna uppmuntras överskrida sina gränser, att det förekommer hat och trakasserier, samt att de översexualiseras och objektifieras till följd av sitt innehållsskapande. De aspekter som både beskrivs som både möjliggörande och begränsande är plattformens popularitet då detta skapar möjligheter för kvinnor att nätverka och skapa en gemenskap, samtidigt som det är begränsande då det glamoriserar plattformen och arbetet. Den sista aspekten som är både möjliggörande och begränsande, är kundens krav på intimitet och autencitet. Den möjliggörande aspekten är att respondenterna hade vänskapliga och trevliga relationer till sina kunder, medan den begränsande aspekten är att de ställde ett ökat krav på kommunikation och att kreatörerna skulle vara personliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)