Lärande för framgång : – En fallstudie i hur företag kan lära sig av de processer som följer av kundmissnöje orsakat av reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Då konsumenter idag är mer benägna att påtala brister i reklam, är det av intresse för företaget bakom den aktuella reklamen att häva missnöjet samt att skapa en långsiktig lösning som förebygger att missnöje återkommer. Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur företag, med Top Toy som exempel, kan arbeta för att mildra och häva det missnöje som härrör från reklamkampanjer, samt hur företag kan arbeta för att lära sig av denna process. Detta undersöks genom en fallstudie av leksaksföretaget Top Toy, som under en fyraårsperiod mottog klagomål på sina könsstereotypa leksakskataloger och successivt arbetade för att nå en lösning som kunde eliminera missnöjet. För att uppfylla syftet genomfördes studier av sekundärdata samt en kvalitativ undersökning bestående av en ostrukturerad samt två semi- strukturerade intervjuer; dels med en anställd hos Reklamombudsmannen, dels med ledningsassistenten på Top Toy. Resultatet påvisar en företagsprocess åsyftande att häva samt mildra kundmissnöjet, utifrån vilken Top Toy har lärt sig och skapat en långsiktig lösning i form av en könsneutral leksakskatalog. Slutsatsen av uppsatsen är att lärande utifrån kundmissnöje är möjligt och kan ha en positiv inverkan på företags verksamhet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)