”Det handlar om att öppna dörrar” : En kunskapsöversikt över hur forskningendefinierar interkulturell historieundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: I ett mångkulturellt samhälle krävs en interkulturell undervisning. Syftet med vårkunskapsöversikt är att undersöka kunskapsläget inom den interkulturella undervisningen i historieämnet samt vilka möjligheter det inkluderande klassrummet ger till identitetsskapande och identitetsutveckling för alla elever som vistas i den. Den frågeställning vi ställt tillforskningen är ”hur kan historieämnet fungera som identitetsskapande och identitetsutvecklande i ett mångkulturellt klassrum?”. Arbetet är en kunskapsöversikt som sammanställer tidigare forskning inom ämnesområdet. Vi genomförde vårt arbete på så sätt att vi försökte hitta sådan forskning som vi kände var relevant för vårt syfte. När vi hittat forskning satte vi oss in i den genom att läsa artiklarna för att sedan sammanställa den information vi fått från artiklarna. De resultat vi kan se är inte generella då tidigare forskning riktat sig mot äldre elever än de vi haft för avsikt att undersöka. Vi kan dock se att även om åldersspannet inte är relevant så ger ändå resultaten en fingervisning om hur vi kan arbeta interkulturellt även med de lägre åldrarna, 7–11 år. Då resultaten visar att det krävs en historiemedvetenhet för att skapa sig en interkulturell historisk kompetens blir det en generell slutsats att sådan undervisning lämpar sig för alla åldrar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)