Traumapatienters upplevelse av information inför hemgång : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång.

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilken information traumapatienter upplever att de får inför hemgång, om de är tillfredsställda med den information som givits och om informationen kan förbättras.

Metod: Sju deltagare som hade varit traumapatienter under år 2014-2015 på ett universitetssjukhus i Sverige rekryterades. Deltagarna var i varierande åldrar, kön och hade en varierad skadebild. Semistruktuerade telefonintervjuer utfördes efter kontakt med deltagare via brev och telefon. Insamlad data har analyserats via kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet av denna studie har visat att en del traumapatienter fått muntlig information om hjälpmedel, känslor och reaktioner som kan uppstå efter ett trauma, läkemedel som de får med sig vid utskrivningen, nedtrappningsschema för starka opioider, skadan de blivit utsatta för samt vidare uppföljning. Den information som deltagarna fick inför hemgång bidrog till att de kände sig införstådda, tillfredsställda och trygga. Deltagare uppgav att de fått otillräcklig information om aktivitet, hygien, infektionstecken, läkemedel och biverkningar, känslor och krisreaktioner, nedtrappningsschema för starka opioider, normalt läkmönster, skada, smärta, stöd - var kan man vända sig om man har frågor och vid eventuell försämring eller utebliven förbättring, sårvård, uppföljning och återbesök. Detta gjorde att deltagarna uttryckte besvikelse, missuppfattning, oro, ovisshet, osäkerhet och önskade mer information.

Slutsats: Studiens resultat visar att vissa traumapatienter önskar mer och tydligare information vid utskrivning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)